نشست مشترک ایران ترکیه

مستندات برنامه نشست
پکیج نشست مشترک ایران و ترکیه
پکیج شرکت در برنامه نشست مشترک ایران و ترکیه